Pasakas.net

Pasakas

Čigānu valodā

Mīļais Dievs un nabadzīgais čigāns (Millu Dēl te bogitku rom)

Teicējs: Anatolijs Berezovskis

Samazināt teksta izmēru Palielināt teksta izmēru

Sav molos dzīviņdža bogitku rom. Leske sis būt čāvore. So bogitku romeske ti kērel? Nikon les an buti nakamel te lel. Te norobinel jov it niso naštija, te leski čāvore gandrīz mernas an bok.

Toge rom pheņdža peski romņake :

Šun mi romni , me džā an svetus te khēre najavā tik hāra, kamēr najavā barvalu. Jov lija gonoro, čurdija andre duj puruma te gija an svetus. Pu drom les zatikindle Svētu Pēteris te Millu Dēl.

Pēteris uzrakirdža bogitku romes :

Kai džasa, romanu čāvu ?

Vai kraļi, me džā an svetus, važdova ki mange si šov čāvore, te jone merna an bok.

Mange sāre mi džestir len si žal – Pēteris phenela, te rišija ku Millu Dēl :

Iede leske so naso! Da bogitku rom ni kamel te dzīvin.

Millu Dēl phendža, Pēteris mi pukhārel da romes pašedīr, te phenela leske :

Dikta romanu čāvu, daj tuke jāla destoro, dava tuke dela sāru so tu dži kamela. Toge da bogitku rom rišija pāle, te jauja khēre, bet leski romni, iedikhja les, sākindža te khošelpe :

Ne so tu jaujan khēre, vaso jaujan pāle, čūbaru?

Rikir tu muj, me kana sum barvalu!

Te jov uzmardža pu destoro.

So tu kames, hulaj? Kames so naso?!

Uzču skamind, začu pu skamind visvisāda hābena, te pībena!

Te purazam – pu skamind lačnepe visāda cepeši. Kana rom khardža peski čāvoren :

Jān kana, han te hotņakirentumen!

Jake gija jekh dīs, te vār dīsa, te bogitku rom jača barvalu. Ne bedu svetuske lačape skaudība, te sāre line te dživinenpe da romeski barvalipnastir.

Si da bogitku rom tik sige jača jake barvalu?

Si vaštija? Jakepa si svaku jekh, vašti te jačel barvalu! – leski romni atpendža dolenge kon dživindepe lengi barvalipnastir, te peski romeske pheņža :

Mānuša dživinenape te našti te nodživinenpes.

Le do destoro te lidža pāle doj, kaj tu les pulijan!

Rom kandija peski romņa, lija destoro te jandža pāle doleske, kon leske dija.

An do samu štetus jov noko zalača Millu Dēles te Pēteris.

So kana kames te kēres romanu čāvu, vaso kames da destoro te čurdes krig?, Pēteris bučela.

Ē, dava butedīr mange načebi, me kana sum barvalu!

Millu Dēl phenela Pēteriske :

Sāru sis, barvalipe nāni pu lesku dand. Jov si siklu te dzīvin an boguma. Te mi jačel jov jasav bogos, sav jov sis.

Te an boguma jake jov mi mērel!

Jakes du romeske ni do dīs, ni taša , ni paltaša nasis so te hal, te jov jača  noko bogos sav sis.

Jov pujauja jasai boguma ki jasai leske nasis nikedi. Destoro kon delas hāben butedīr leske nasis. Rom pukandija peski romņa, te vaš dova noko, jov isis, te noko jača bogos.

Dikhesa kana, mi romnori so tu vikerdžan!

So tu rakiresa, mu romoro, daja sis ti dufa, važdova menge kana nāni so te has!

Rom ošto jekh molos gija an svetus te lija droven te mangel Pēteris :

De pāle mu destoro!

Me dufinā ki tu san dosta barvalu. Vaso tu kandijan ti romņa?

Vaš dova Dēl lija krig tutir destoro. Kokoro tu san bangu, našundžan man, vaš dova kana jač dasav pat bogos sav sanas.

Ne te načebi. Dēl si bāru, gan jov vikerla so me mangjum.

Jov gija ku Millu Dēl.

Dēloro, iede mange sav hābe, mi čāvore merna an bok.

Toge Dēl dija leske skamindoro, kon kokoro klājinipe visāda habnanca, te phuphendža :

Dikta, da skamindoro dela tuke sāru so feņu kamesa.

Rom lija skamindoro te gija khēre. Jauja khēre, jov iekhardžape :

Skamindoro, uzklājintut!

Te pu skamindoro, kaj lačape, kai nalačape purazam visāda hābena te pībena, vinus te brajinti. Čāvore zabešle trujāl skamind, hana te hotņakirnape.

Kana rom phenela romņake :

Dikhesa, mi romni, Dēl men namukhela te mēra san bok!

Romni višardžape kaimiņenge, ki lenge isi jasav skamindoro, kon kokoro klājinipe te kokoro nolelape. Kedi dova pušundža kraļis, jov bičadža pal romeste, te puphendža mi del rom do skamindoro leske, ki jov kamel te pudikhel, vai dasav skamindoro vašti te jāl, vai sāre na hohāna, te  purikirdža dova peske, a romeske pheņdža mi uzkēren nēvu skamindoro te mi aizlidžan dova leske khēre.

Kana rom iedikhja ki dava butedīr nāni do skamindoro, kon delas hābena te pībena, rom halija ki noko jāla bogos, te gija noko ku Dēl. Dēl dživinipe:

Si jake, tu noko jaujan?

Āha, mu kraļi, noko jaujum ku tu!

Te so tu kames?

De mange so naso, mi čāvore merna an bok!

Millu Dēl dija leske bašnes kon dējini dukāti.

Le da bašnes te dža khēre!

Rom lija bašnes te nophaņdža truju leski men povodos.

Jauja khēre, čiņdža bašnes knipasa, te dija goli :

Millu bašnoro, dējin kana dukāti!

Bašnu lija te zadējiņdža saunakune dukātentsa pherdi groza, te bogitku rom kana jača dasav barvalu, ki nadžinel butedīr so te kērel da saunakasa.

Purakirdža peski romņasa, jov lake pheņdža :

Šun, mi romni, me džā pu targus, lā khetene manca da bašnes, te dā varikoneske les mi nokēren saunakuni krāsasa.

Jov gija ku juvelieris, te lija les ti mangel :

Juvelieri, nokēr mi bašnes saunakuni krāsasa, feņu nazapāru da bašnes, važdova ki bašnu dējini love.

Pušuņdža dova da juvelieris, te lija bašnes peske, bet romeske dija vār bašnes, kon nisai dukāti nadējini. Rom jauja ku juvelieris, pulija nokrāsotu bašnes te gija khēre.

 

 

Millu bašnoro, dējin kana mange dukāti!

Ne bašnu nadējini it niso. Kana feņu rom iedikhja, ki dova nāni lesku bašnu. Kana noko jov jača bogos te noko gija ku Dēl.

Tu noko jaujan?, Dēl bučela.

Āha, noko jaujum.

Toge Dēl dija romeske čupni!

Le da čupni!

Te so me džinav ti kērav da čupņasa?

Da čupni, Dēl phenela, nočingirla tut zilunes, te kālunes feņu phenesa „de”  , bet vār molos ki phenesa „de” butedīr načingirla.

Javinduj pāle rom zakamja ti pārdikhel so da čupni kerla, te vai dava jālas čačipe.

De, čupnori!

Kana da čupni sākiņdža te mārel da romes jakes, ki jāga gine pašīl romeski jakha.

Kana si bida – rom zabistirdža do lav, sav sis te phenel. Te bāre dukhendir romeski mostir viuhtija lav :

Dikhen kana, de ki desa!

Te čupni butedīr načingirdža.

Rom vaimaņinduj kokoro peske phenela: But trūkadija, ki jaujumas beigtu!

Romni khēre bučela, so Dēl dija?

Dikta, dija da čupni.

Te da čupņasa rom gija ku do juvelieris, kon čordža leski bašnes.

Desa pāle mi bašnes vai nadesa?

Me ti bašnes na čordžum! – juvelieris phenela.

Desa pāle mi bašnes? – Te rom uzdija goli pu peski čupņate :

De feņu,de!

Čupni lija te čingirel juvelieris, te dova bāre dukhendir lija te del glosa :

Dā, dā pāle ti bašnes, feņu phen da čupni butedīr  mi načingirel man, ošto grauda te me javā beigtu!

Jake rom dolija pāle peski bašnes, te mierigu džesa gija khēre.

Kana jov noko zakerdžape an drom – te džal ku kraļis kon lija lesku skamindoro.

Džā, te dolā pāle kraļistir mu skamind!

Vai me tuke nadijum pāle tu skamindoro?, dživinipes kraļis.

De, čupnori!

Te čupni začingirdža kraļis jake, ki jov gandrīz meijasis! A rom lija pesku skamindoro te gija khēre. Jake jov jača barvalu, te isi ošto barvalu dadīs!

Bet me – sau sumas, jasav bogos jačum!

 

No latviešu valodas tulkojis Anatolijs Berezovskis.

 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. r
 18. s
 19. t
 20. u
 21. v
 22. z
 23. visas
 

Izmantošana nekomerciāliem mērķiem. Atsauce uz biedrību Ideju Forums obligāta.
e-pasts pasakas@pasakas.net 

Informācija grāmatu autoriem un tulkiem Mūsu draugi
Autortiesības © 2019 Ugunsmūris. Visas tiesības aizsargātas. Cube Systems – web dizains un izstrāde
 • Pasaku jaunumi
 • Pievienot Google